چارت سازمانی

اعضاء هیئـت مدیـره شـركت:
رئیس هیئت مدیره : آقای  جمال هاشمی
نایب رئیس هیئت مدیره : آقای علیرضا هاشمی 
عضو اصلی هیئت مدیره : خانم فرخنده هاشمی

مدیــران:

مدیریت : آقای  جمال هاشمی

مدیر عامل : خانم مریم کامل فارسیان

مدیر فنی بند الف : خانم مریم کامل فارسیان

مدیرفنی بند ب : خانم شیرازی


كارمنـدان:
فروش خارجی : خانم فارسیان  - خانم محمدی - خانم صابری

فروش داخلی : خانم شکری - خانم حسین زاده - خانم رشیدی

فروش  تور خارجی :  خانم  مقدم   -  خانم شعبانی -خانم گرامی پور- خانم کامرانی فر - خانم شهیدزاده

فروش  تور داخلی : خانم کامرانی فر

فروش رجاء : خانم مریم رشیدی فر

حسابدار :   خانم ابریشمی - آقای یعقوبی

کمک حسابدار : آقای فارسی کیش - آقای اویسی

IT و مارکتینگ : آقای  ثناگر

رنت کار دبی : آقای  ثناگر - آقای منشادیان

بالا